خدمات بلاست

انجام خدمات بلاست انواع قطعات موتورهای مختلف

Coating Sermetel W

پوشش دهی انواع قطعات موتورهای مختلف از قبیل AVON  ,  RUSTON TB500  , ….

Coating Sermaloy J

اعمال انواع پوشش های نفوذی مثل Sermaloy J بر روی موتور های مختلف

خدمات جوشکاری

انجام انواع خدمات جوشکاری از قبیل   EBW  ,  Brazing

کوره های حرارتی

انجام انواع خدمات عملیات حرارتی با استفاده از کوره ها مختلف از قبیل Edge  ,  Solution و خدمات کوره های خلا

خدمات Shot Peening

انجام انواع خدمات Shot Peening

Servo Valve , Control Valve

تنظیمات و تعمیرات انواع Servo Valve , Control Valve