خدمات بلاست

بلاست . تمیز کاری انواع قطعات موتورهای مختلف از قبیل CF6-80

اعمال انواع Coating به همراه عملیات کوره بر روی انواع موتورها از قبیل AVON

اعمال انواع Coating همراه با پیسوله بر روی انواع قطعات موتورهای مختلف از قبیل Ruston TB5000