پودر فلزات

انواع پودر فلزات:

AMINIUM BROUMID-AL OXSID 180 , ……

پودر نیکل پودر آلومینیومآلومینیوم کروی و …….