رنگ نفوذی Sermaloy J

بار دیگر دستاوردی تازه ساخت رنگ نفوذی Sermaloy J

همراه با تاییده میزان نفوذ Silicon سلیسیم در فلز از آزمایشگاه رازی