ساخت دستگاه ها و تجهیزات

ساخت انواع دستگاه و تجهیزات  :

دستگاه و اتاقک بلاست دستگاه تصفیه بلاست و ……