رنگ های نفوذی مقاوم به حرارت

AL PAINT :

رنگ مقاوم به حرارت 600 درجه با تائیدیه معتبر آزمایشگاه رازی

SERMETEL W F :

رنگ بدون کروم با تائیدیه معتبر آزمایشگاه رازی و تائیدیه 250 ساعت سالت اسپری

SERMALOY J :

رنگ نفوذی با تائیدیه معتبر مقدار مناسب نفوذ و  نفوذ سیلیس در قطعه از آزمایشگاه رازی