ساخت رنگ Al paint مقاوم به حرارت 600 درجه (TT_P_28)

مهندسان جوان این شرکت موفق به ساخت رنگ مقاوم به حرارت ۶۰۰ درجه (Al Paint (TT_P_28  که در انحصار چند کشور خاص بود شده اند و تمامی آزمایش های مربوطه را از آزمایشگاه رازی اخذ نموده است.